Warunki świadczenia usług konsultacji online

 

Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej: RODO, ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2460 z późn. zm) Kancelaria Radcy Prawnego Karolina Horoszczak NIP 877-14-55-725, REGON 302854040 oraz Kancelaria Radcy Prawnego Hanna Szczepankowska NIP 973 -10-00-700, REGON 385256014, wspólnie występujący jako KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH HOROSZCZAK SZCZEPANKOWSKA, zwana w dalszej części Regulaminu „Usługodawcą”, wprowadza niniejszy Regulamin określający w szczególności rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, w tym wymagania techniczne oraz zakazy dostarczania treści bezprawnych, zasady przetwarzania danych osobowych, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego oraz warunki przesyłania informacji handlowej.

§1
Definicje

Poniższe określenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

a. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.

b. Usługi świadczone drogą elektroniczną – usługi, których wykonanie następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą Systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.

c. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między Systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

d. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą, której celem jest świadczenie Usług na rzecz Usługobiorcy, której szczegółowe warunki zostały określone w Regulaminie.

e. Regulamin – dokument określający zasady i warunki świadczenia Usług przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, sporządzony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 2020, poz. 344 z późn. zmianami). Regulamin dostępny jest pod adresem https://khkancelaria.pl/warunki-swiadczenia-uslug-konsultacji-online/

f. Polityka Prywatności – dokument stanowiący integralną część Regulaminu, który określa zasady przetwarzania oraz ochrony danych osobowych pozyskiwanych i wykorzystywanych przez Usługodawcę w związku ze świadczeniem Usług. Polityka Prywatności dostępna jest pod adresem: https://khkancelaria.pl/polityka-prywatnosci/

g. Usługodawca – Kancelaria Radcy Prawnego Karolina Horoszczak NIP 877-14-55-725, REGON 302854040 oraz Kancelaria Radcy Prawnego Hanna Szczepankowska NIP 973 -10-00-700, REGON 385256014, wspólnie występujący jako KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH HOROSZCZAK SZCZEPANKOWSKA

h. Usługobiorca – podmiot korzystający z Usług, który jest stroną Umowy będący Konsumentem, Przedsiębiorcą-Konsumentem, osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

i. Konsument – osoba fizyczna, nabywająca i wykorzystująca Usługi w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, o której mowa w art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.).

j. Przedsiębiorca-Konsument – osoba fizyczna nabywająca i wykorzystująca Usługi bezpośrednio w związku z jej działalnością gospodarczą, mimo że nabywane Usługi nie posiadają dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o której mowa w art. 3855 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.).

k. Usługi– Usługi świadczone drogą elektroniczną, świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy na warunkach niniejszego Regulaminu za pomocą Środków komunikacji elektronicznej w formie Wideoporady.

l. Wideoporada – przekazanie Usługodawcy poprzez kontakt w formie wideokonferencji informacji w zakresie zadanego pytania prawnego lub podatkowego, w ujęciu powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, poglądów doktryny i orzecznictwa wraz z przedstawieniem możliwości postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

ł. Cena – wysokość wynagrodzenia Usługodawcy z tytułu świadczenia na rzecz Usługobiorcy Usług. Informacja o wynagrodzeniu jest dostępna w momencie rejestracji spotkania poprzez aplikacje MS Bookings.

§ 2
Zasady korzystania z Usług

1. Korzystanie z Usług wymaga od Usługobiorcy dokonania rezerwacji terminu spotkania poprzez aplikację MS Bookings, akceptacji warunków Regulaminu. Akceptacja Regulaminu oraz rezerwacja terminu wykonania Usług są równoznaczne z zawarciem Umowy bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. 

2. Umowa o świadczenie Usług ma charakter jednorazowy i zostaje zawarta na czas realizacji usługi w postaci Wideoporady trwającej 45 minut, co oznacza, że Usługobiorca chcąc uzyskać kolejną Wideoporadę musi zawrzeć nową Umowę o świadczenie Usług.

3. Usługi odbędą się w terminie zarezerwowanym przez Usługobiorcę i potwierdzonym przez Usługodawcę.

4. W celu uzyskania możliwości korzystania z Usług, dane Usługobiorcy muszą zostać wprowadzane w trakcie procesu zakupu Usług, poprzez wypełnienie elektronicznego formularza na stronie https://outlook.office365.com/owa/calendar/KancelariaRadcwPrawnychHoroszczakSzczepankowska@KancelariaRadcyPrawnegoH278.onmicrosoft.com/bookings/ 

5. Najpóźniej w momencie zakupu Usług, Usługobiorca zobowiązany jest do przekazania Usługodawcy następujących danych dotyczących Usługobiorcy:

a) Nazwa Usługobiorcy;

b) Dane adresowe siedziby Usługobiorcy;

c) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP);

d) Adres e-mail;

e) Numer telefonu.

6. Korzystanie z Usług wymaga od Usługobiorcy:

a) posiadanie urządzenia oraz oprogramowania, pozwalających na przeglądanie stron WWW;

b) posiadania dostępu do Internetu;

c) poprawnie skonfigurowanej i zaktualizowanej przeglądarki internetowej;

d) posiadanie poprawnie skonfigurowanego konta mailowego;

e) przekazania informacji, w tym dokumentów niezbędnych do prawidłowego wykonania przez Usługobiorcę Usług;

f) poprawnie zainstalowanych programów umożliwiających odczytywanie plików w formatach PDF, DOC i DOCX;

g) włączona obsługa plików Cookie i JavaScript.

7. Usługodawca nie pokrywa kosztów połączenia urządzeń Usługobiorcy z Internetem.

8. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z Usług świadczonych przez Usługodawcę wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Usługobiorcy.

9. Usługobiorca może korzystać z Usług tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

10. Usługodawca uprawniony jest do odmowy realizacji Usług w przypadku stwierdzenia wystąpienia konfliktu interesów pomiędzy Usługobiorcą, a Usługodawcą lub pomiędzy Usługobiorcą, a podmiotem który jest klientem Usługodawcy.

11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług, likwidacji konta Usługobiorcy w Panelu Użytkownika w przypadku złamania prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.

12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowych przerw lub utrudnień w dostępie do Usług, np. ze względu na prowadzone prace konserwacyjne, w tym związane z udoskonalaniem świadczenia Usług. Usługodawca jednocześnie zobowiązuje się informować o planowanych przerwach lub utrudnieniach drogą korespondencji e-mail na adres e-mail, o którym mowa w § 2 ust. 5 lit. d).

13. Po dokonaniu przez Usługobiorcę zakupu Usług, Usługodawca niezwłocznie prześle Usługobiorcy na adres e-mail Usługobiorcy, o którym mowa w § 2 ust. 5 lit. d) potwierdzenie zawarcia Umowy, a po pozytywnej autoryzacji płatności Ceny fakturę VAT w formie elektronicznej.

14. Usługobiorca powinien dostarczyć wszelkie dokumenty oraz odpowiedzieć na wszelkie pytania Usługodawcy zmierzające do ustalenia stanu faktycznego sprawy i mające istotne znaczenie dla świadczenia Usług.

15. W przypadku, gdy Usługobiorca odmawia przesłania dokumentów lub odpowiedzi na pytania Usługodawcy uniemożliwiając tym samym ustalenie w sposób wyczerpujący stanu faktycznego i prawidłowe świadczenie Usług, Usługodawca może odmówić realizacji Usług.

16. Zlecenie wykonania Usług odbywa się drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego pod adresem www.khkancelaria.pl lub bezpośrednio https://outlook.office365.com/owa/calendar/KancelariaRadcwPrawnychHoroszczakSzczepankowska@KancelariaRadcyPrawnegoH278.onmicrosoft.com/bookings/

17. Usługodawcy przysługuje prawo do kontaktu w formie telefonicznej lub mailowej w celu uzupełnienia opisu stanu faktycznego lub ustalenia indywidualnego terminu wykonania Usług.

18. Dokumenty wymieniane między Usługodawcą, a Usługobiorcą w ramach świadczenia Usług będą przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, o którym mowa w § 2 ust. 5 lit. d) oraz adres e-mail wskazany przez Usługodawcę.

§ 3
Płatności

1. Usługobiorca w celu dokonania zakupu Usług powinien stosować się do komunikatów oraz wskazówek przekazanych przez Usługodawcę w trakcie realizacji Usług.

2. Cena określona jest w wartości brutto, tzn. uwzględnia wynikający z przepisów prawa należny podatek od towarów i usług (VAT).

3.Płatność Ceny dokonywana jest przed realizacją Usługi. 

4. Usługodawca ma prawo dokonać zmiany Ceny za Usługi, informując Usługobiorcę o takiej zmianie drogą mailową na adres e-mail, o którym mowa w § 2 ust. 5 lit. d). W takim przypadku jeżeli Usługi nie zostały jeszcze wykonane Usługobiorca będzie mieć możliwość odstąpienia od Umowy.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo przedstawienia indywidualnej oferty cenowej dla wybranych Usługobiorców.

6. Płatność Ceny odbywa się przelewem na konto Usługodawcy.

12. Za dokonanie zapłaty Ceny uważa się moment uznania rachunku bankowego wskazanego przez Usługodawcę.

13. Usługobiorca wyraża zgodę na przesyłanie faktur VAT w formacie PDF, drogą elektroniczną na podany przez niego adres e-mail, o którym mowa w § 2 ust. 5 lit. d).

§ 4
Warunki świadczenia Usług

1. Usługodawca świadczy Usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie lub indywidualnej ofercie, jeśli taka została złożona i przyjęta przez Usługobiorcę.

2. Usługobiorca może uzyskać informację o zakresie przysługujących mu Usług z niniejszego Regulaminu.

3. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

4. Treści Wideoporad mogą być wykorzystane przez Usługobiorcę wyłącznie na własny użytek, w zakresie dozwolonym w obowiązujących przepisach prawnych, chyba że Usługodawca wyraził zgodę na ich wykorzystanie przez osobę trzecią.

5. Usługobiorca ma możliwość korzystania z Usług po podaniu danych osobowych, dzięki którym Usługodawca będzie mógł zweryfikować posiadanie przez Usługobiorcę prawa do korzystania z Usług, w szczególności: imienia, nazwiska, numeru NIP oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail).

6. W przypadku korzystania z Usług za pośrednictwem poczty elektronicznej, kontakt z Usługodawcą musi nastąpić z adresu e-mail Usługodawcy, o którym mowa w § 2 ust. 5 lit. d). Jeżeli kontakt nastąpi z innego adresu e-mail Usługi nie będą świadczone.

7. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania Usług, w sposób zgodny z prawem z poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.

9. Usługodawca nie udziela odpowiedzi na pytania obraźliwe lub naruszająca dobra osobiste osób trzecich, albo w inny sposób bezprawne.

10. Usługobiorca zobowiązany jest do powstrzymywania się od:

a) nadużywania środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez spowodowanie zachwiania pracy lub przeciążenie Systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną;

b) działań mających na celu testowanie możliwości przełamania lub ominięcia zabezpieczeń Systemów teleinformatycznych Usługodawcy, a także wszelkich innych działań które prowadzą do uzyskania nieuprawnionego dostępu do całości lub części Systemów teleinformatycznych Usługodawcy;

c) korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy;

d) udostępniania danych do logowania do Usług świadczonych przez Usługodawcę osobom nieuprawnionym;

e) dostarczania przez lub do Systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub udostępnianych przez Usługodawcę treści, które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, bądź ich wprowadzanie lub rozpowszechnianie poprzez Systemy teleinformatyczne Usługodawcy stanowi naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

11. Usługobiorca zobowiązuje się do zwolnienia Usługodawcy z jakichkolwiek kosztów, bądź odpowiedzialności, związanych z treścią dostarczaną przez Usługobiorcę do lub przez Systemy teleinformatyczne Usługodawcy lub udostępniane przez Usługodawcę z naruszeniem ust. 10 pkt e) powyżej, w szczególności w przypadku roszczeń wysuwanych wobec Usługodawcy przez osoby trzecie.

12. Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe po stronie Usługobiorcy lub osób trzecich w związku ze świadczeniem Usług. Wszelka odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu świadczonych Usług jest wyłączona.

13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane korzystaniem z Usług w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, bądź w inny sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub Polityką Prywatności.

14. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane korzystaniem z Usług przez osobę nieuprawnioną, która na skutek zawinionego działania lub zaniechania Usługobiorcy uzyskała dostęp do Usług świadczonych przez Usługodawcę.

15. Usługodawca nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych treści, które zostały wprowadzone przez Usługobiorcę do Systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub udostępnianych przez Usługodawcę. W razie pozyskania wiarygodnej informacji bądź urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze takiej treści bądź działalności z nią związanej, Usługodawca może usunąć taką treść i/lub zawiesić dostęp Usługobiorcy do świadczonych Usług. W takim przypadku Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie treści, o której mowa w niniejszym ustępie, ani za zawieszenie dostępu do Usług na podstawie niniejszego ustępu.

16. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych Systemu teleinformatycznego, mogących powodować tymczasowe utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystanie z Usług.

17. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności Systemu teleinformatycznego.

18. Usługodawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji, w tym danych osobowych wprowadzonych przez Usługobiorców do Systemu teleinformatycznego Usługodawcy, z wyjątkiem następujących przypadków:

a) informacje te publicznie dostępne lub powszechnie znane, o ile nie stały się one publicznie dostępne lub powszechnie znane w wyniku naruszenia przepisów prawa lub zobowiązań umownych pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą;

b) ujawnienie jest wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,

c) uprzednią zgodę na ujawnienie informacji wyda Usługobiorca.

19. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

20. Usługodawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne chroniące przed naruszeniami bezpieczeństwa oraz dostępem osób trzecich do strony i baz danych.

21. Usługodawca świadczy Usługi w języku polskim. Usługi w języku obcym mogą zostać zrealizowane wyłącznie w ramach odrębnego zlecenia, które będzie każdorazowo wyceniane.

§ 5
Odstąpienie od umowy

1. Niniejszy paragraf dotyczy uprawnień Konsumenta i Przedsiębiorcy – Konsumenta będących Usługobiorcami.

2. Konsument i Przedsiębiorca – Konsument będący Usługobiorcami mogą odstąpić od Umowy, bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu.

3. W przypadku wyrażenia przez Usługodawcę zgody na rozpoczęcie świadczenia Usług przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od Umowy, Usługobiorca traci prawo odstąpienia od Umowy.

4. Usługodawca zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na adres: biuro@khkancelaria.pl 

5. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

6. W razie odstąpienia od Umowy, Usługodawca ma obowiązek nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymana oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Usługobiorcy wszystkie dokonane przez niego płatności.

7. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Przedsiębiorca – Konsument, chyba że Przedsiębiorca – Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 6
Reklamacje

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług przez Usługodawcę można składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail biuro@khkancelaria.pl w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia wykonania Usługi.

2. Usługobiorca w opisie reklamacji zobowiązany jest podać: informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości wraz z uzasadnieniem; żądanie Usługobiorcy oraz dane kontaktowe składającego reklamację.

3. Odpowiedź na reklamację jest wysyłana na adres e-mail podany przez Usługobiorcę, o którym mowa w § 2 ust. 5 lit. d).

4. Usługodawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Usługodawca w tym terminie powiadamia reklamującego o przyczynach opóźnienia, a także przewidywanym, niezbędnym terminie rozpatrzenia reklamacji.

§ 7
Zasady przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.

2. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych jest udostępniona na stronie https://khkancelaria.pl/polityka-prywatnosci/ w zakładce Polityka Prywatności

3. W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, Usługobiorca może przetwarzać dane osobowe w celu rozwoju nowych produktów w zakresie świadczenia usług w ramach prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej, w szczególności tworzenie nowych produktów.

4. Przesyłanie do Usługobiorcy informacji handlowej lub newslettera drogą elektroniczną na adres email, o którym mowa w § 2 ust. 5 lit. d) jest możliwe po wyrażeniu przez Usługobiorcę odrębnej zgody.

§ 8
Postanowienia przejściowe i końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest w szczególności zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, informując o tym Usługobiorcę drogą mailową, o którym mowa w § 2 ust. 5 lit. d).