Kredyty oparte o WIBOR

W ostatnich tygodniach media społecznościowe obiegła wiadomość o wydaniu zabezpieczenia przez Sąd Okręgowy w Katowicach w sprawie dotyczącej kredytu opartego o WIBOR. Zabezpieczenie stanowiło, że kredytobiorca w trakcie trwania postępowania sądowego jest zobowiązany do zapłaty całej raty kapitałowej oraz raty odsetkowej ustalonej jedynie w oparciu o marżę, z pominięciem wskaźnika WIBOR. Aktualna sytuacja gospodarcza spowodowała, że wysokość raty spadła aż o 5 000 zł i tak naprawdę to ta wiadomość zwróciła uwagę opinii publicznej.

Aktualnie wiemy już, że zabezpieczenie upadło, gdyż bank wniósł zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu, które zostało uwzględnione – wniosek o udzielenie zabezpieczenia został oddalony. Jednak to rozstrzygnięcie nie kończy sporu w sprawie, gdyż kancelaria reprezentująca kredytobiorcę kontynuuje proces, a ostatecznego rozstrzygnięcia w sprawie możemy się spodziewać za kilkanaście miesięcy.

Dzisiaj pokrótce odpowiemy na pytanie czym jest zabezpieczenie wydane przed lub w trakcie postępowania cywilnego, jakie niesie ze sobą skutki oraz czy jest sens pozywać bank mając kredyt oparty o WIBOR.

Zabezpieczenie

Postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia jest instytucją postępowania cywilnego, które jest wydawane przed wszczęciem postępowania lub w jego trakcie, którego celem jest zapobieżenie ewentualnym negatywnym skutkom toczącego się postępowania. Zabezpieczenie nie może zmierzać do zaspokojenia roszczenia. Sąd udziela zabezpieczenia, jeżeli strona wnosząca o nie wykaże dwie przesłanki:

  • uprawdopodobni roszczenie (zazwyczaj wystarczające jest powołanie się na zawarte w pozwie uzasadnienie),
  • interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia ( wskazanie, co stanie się, jeśli roszczenie strony nie zostanie zabezpieczone) – zazwyczaj jest to najtrudniejsza część postępowania o udzielenie zabezpieczenia.

Postanowienie o zabezpieczeniu czasowo reguluje w jaki sposób zobowiązanie, będące przedmiotem sporu, ma być regulowane do czasu zakończenia procesu. Zabezpieczenie nie rozstrzyga w przedmiocie zasadności bądź nie roszczenia głównego. Na tym etapie postępowania sąd kładzie duży nacisk na ochronę interesów strony w trakcie postępowania, czyli skupia się na drugiej przesłance tj. wykazaniu interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia.

Wracając do sprawy rozpatrywanej przed Sądem Okręgowym w Katowicach – gdyby wniosek o zabezpieczenie nie został oddalony przez sąd II instancji – a po przeprowadzeniu postępowania dowodowego sąd uznałby, że roszczenie kredytobiorcy nie zasługuje na uwzględnienie, czyli oddalił powództwo, wtedy kredytobiorca byłby zmuszony do zapłaty wszystkich rat, co do których był zwolniony w związku z wydanym zabezpieczeniem. Jest to konsekwencja nietrwałości postanowienia o zabezpieczeniu, a dodatkowo warto podkreślić, że w trakcie trwania postępowania głównego, postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia może być zmienione, jeżeli zajdą ku temu przesłanki.

Kredyty złotowe

W głośnej sprawie rozpatrywanej przed katowickim sądem sąd oddalił wniosek o udzielenie zabezpieczenia, niemniej, temat kredytów opartych o WIBOR wskoczył na pierwsze strony gazet, a każdy kredytobiorca złotowy chciałby, tak jak frankowicze, odzyskać część zapłaconych rat na rzecz banku.

Jako kancelaria zauważyłyśmy, że ponownie na rynku zaczęły pojawiać się firmy, które bezwiednie ofertują prowadzenie sprawy sądowej przeciwko bankowi, gwarantując korzyści porównywalne do tych, które uzyskują kredytobiorcy frankowi. Warto w tym miejscu szczególnie podkreślić, że WIBOR jest w pełni licencjonowanym, administrowanym i uznanym przez organy sieci bezpieczeństwa finansowego (Komitet Stabilności Finansowej, Komisja Nadzoru Finansowego) wskaźnikiem referencyjnym, który spełnia wszystkie wymogi płynące z unijnych regulacji. Dotychczas nikomu nie udało się zakwestionować tego wskaźnika przed sądem. Sprawy, które toczą się przed sądami, dotyczą co prawda kredytów złotowych oprocentowanych m. in. stawką referencyjną WIBOR, jednak próba podważenia umów bardzo często opiera się na innych postanowieniach umownych – również dotyczących oprocentowania.

Czy zatem jest sens rozpoczynać proces przeciwko bankowi? Jako profesjonalni pełnomocnicy odpowiadamy, że to zależy – zależy od umowy oraz od treści poszczególnych postanowień. Umowy kredytów hipotecznych ewoluowały na przestrzeni ostatnich lat i często zawierają postanowienia, którego mogą zostać uznane za nieuczciwe względem konsumentów. Dlatego koniecznym jest dokonanie szczegółowej weryfikacji umowy, celem oceny szans procesowych. Jako Kancelaria zajmujemy się weryfikacją umów kredytów hipotecznych udzielonych w walucie PLN oprocentowanych wg zmiennej stawki procentowej w oparciu o wskaźnik WIBOR.